Tisk

Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu

Ve dnech 25. – 26. ledna 2009 se v Senátu PČR uskutečnila schůze předsedů výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU na téma Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu. Jedná se o 1. meziparlamentní setkání organizované Parlamentem ČR v Praze za českého předsednictví v Radě EU.

Samotnému
 

Samotnému jednání předcházel doprovodný program, kdy měli účastníci mj. možnost zúčastnit se exkurze na školní reaktor VR – 1 řečený Vrabec, který se nachází na katedře jaderných reaktorů ČVUT.

Slavnostní nedělní večeře se zúčastnil český komisař Vladimír Špidla, který přednesl příspěvek nazvaný „Sociální dimenze energetické politiky“.

Pondělní dopoledne bylo zahájeno Dr. Fatihem Birolem, hlavním ekonomem Evropské energetické agentury (IEA), který uvedl poslední vydání výroční publikace World Energy Outlook a provedl realistickou analýzu budoucnosti energetických zdrojů v krátko- a střednědobém výhledu. V reakci na dotazy a připomínky zástupců parlamentů Dr. Birol upozornil, že „musíme ropu opustit dřív, než ropa opustí nás“ a opakovaně zdůraznil bezpečnostní aspekty klimatických změn.
Dalším z řečníků byl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který obecně představil priority českého předsednictví v oblasti energetiky. Zástupci parlamentů je ocenili zejména pro jejich aktuálnost.
Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost, hovořil o právě proběhnuvší plynové krizi. Zdůraznil, že to byla právě tato krize, která donutila Evropu se sjednotit a mluvit jedním hlasem, což vyvolalo souhlasnou reakci v navazující debatě. Vedle jednotné akce zástupci parlamentů rovněž svorně vyzdvihli solidaritu, která nemůže být podporována jen politicky, ale především možná po technické stránce.
Senátor Moldan, který celou schůzi prováděl, k tématu uvedl: „Evropa má historickou odpovědnost, a proto doufám, že se bude držet svého vůdčího postavení v politice zmírňování klimatických změn a v co nejefektivnějším způsobu využívání dostupných zdrojů“.
Pondělní odpolední blok zahájil hlavní dánský vyjednavač v oblasti změny klimatu Thomas Becker, který zdůraznil význam českého a následně švédského předsednictví v rámci vyjednávání globální dohody o post-kjótském režimu v Kodani. Vyjádřil také naději, že se do boje se změnou klimatu zapojí další důležití aktéři, jako například Spojené Státy americké nebo Čína. Připomněl, že mnozí z velkých znečišťovatelů již v současné době podnikají významné kroky. Hlavní dopad bude mít především případné přijetí oficiálních závazků z jejich strany.
Karl Friedrich Falkenberg, generální ředitel DG ENVI Evropské komise, vyzdvihl význam přijetí klimaticko-energetického balíčku, ve kterém se EU shodla na svých dlouhodobých závazcích v oblasti změny klimatu. Finanční krizi nepovažuje za překážku plnění ambiciózních cílů, ale naopak vhodnou příležitost pro další iniciativy v oblasti inovací. Zdůraznil, že nejlepší cestou, jak zabránit obávanému úniku uhlíku je dosáhnout dobrého výsledku v Kodani, „která bude velkou výzvou, co bude stát za to“.
Náměstek minstra životního prostředí ČR Aleš Kuták shrnul priority českého předsednictví, kterými jsou především přípravy jednání v Kodani, a zároveň se jedná o úkoly vyplývající ze schválení klimaticko-energetického balíčku.
 Parlamentní akce