Tisk

Členové evropských parlamentů chtějí řešit otázky migrace pozitivně

Praha, 24. 2. 2009

Ve dnech 22. a 23. února 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila konference předsedů bezpečnostních výborů „Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“.

Konference se zúčastnilo 23 delegací parlamentů z 18 členských států EU, z Republiky Chorvatsko a Turecké republiky. Za Českou republiku se konference účastnil předseda Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav Vlček, předseda výboru pro zahraniční věci , obranu a bezpečnost Senátu pan Jiří Dienstbier, člen výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu pan Tomáš Grulich, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky pan Miroslav Štěpán a ředitel odboru azylové a migrační politiky Martin Linhart. Konferenci předsedal a jednání řídil předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny František Bublan.

Mottem konference se v jejím průběhu stala často vyřčená otázka, zda lidem migrujícím do Evropy ze zemí třetího světa stavět spíše „mosty“ pro jejich uplatnění v zemích Evropské unie, nebo zda naopak se před těmito chránit výstavbou nejrůznějších „zdí“, které budou před migrací Evropu chránit a které ji nakonec stejně neubrání. I přes složitost celého problému vyplynula z konference vůle řešit otázky migrace v budoucnu pozitivně a před příchozími z rozvojových zemí Evropskou unii neuzavírat.

Účastníci konference ve svých vystoupeních uváděli, že klimatickým změnám je zapotřebí připsat výrazně větší význam i z hledisek bezpečnostních, jde totiž o masový jev promítající se do života velkého počtu států a jejichž řešení je výhradně na lidské zodpovědnosti. Migrace, ať již legální či ilegální, již v Evropě dávno přestala mít dříve převládající severojižní dimenzi a rozšířila se o rozměr východní, se kterou mají zkušenost zejména nové členské státy střední Evropy. Tím samozřejmě není postaven do pozadí problém, který stále trvá na jižní hranici EU, zejména v Itálii, na Kypru a Maltě, kde členské státy Unie stále čelí dramatickému nárůstů migrantů z Afriky, který se již stává pomalu nezvladatelným. I představitelé těchto států se rovněž přimlouvají za výstavbu mostů a nikoliv bariér, už třeba jen proto, že mnozí imigranti jsou v zásadě nerepatriovatelní, což platí zejména v případě Somálska.

Otevřeny byly i některé vážné související a naléhavé momenty, vytlačování původních plodin z afrického zemědělství, odčerpávání vzdělaných lidí z afrických států do zemí Evropské unie nebo třeba i deforestace planety, úbytek vody a podobně.

Delegáti ve svých příspěvcích často ocenili odvahu České republiky otevřít toto ožehavé téma, které bývá zatím velmi často přecházeno mlčením se zjevnou snahou odkládat existující problémy na pozdější dobu. Lze očekávat, že tématem se bude zabývat i některá z příštích předsednických zemí.

V části týkající se Integrovaného záchranného systému byli účastníci konference seznámení se zavedením a s praktickými zkušenostmi s provozem evropské tísňové telefonní linky 112. Předmětem diskuse byl pak především systém ochrany obyvatelstva v České republice, jeho právní zakotvení a míra jeho znalostí a akceptace obyvatelstvem. Představen byl rovněž vydaný průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí „Co dělat …“, který stručnou a názornou formou přináší veřejnosti osvětu pro všechny v úvahu připadající mimořádné události.

 Parlamentní akce